PRIVACYVERKLARING GDPR (Art. 13 en 14 EU-verordening 679/2016 GDPR)

In overeenstemming met artikel 13 (voor gegevens verzameld van de betrokkene) en 14 (voor gegevens niet verzameld van de betrokkene) van Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), wordt de volgende informatie verstrekt aan de Gebruikers van deze Website, Betrokkenen, die uitsluitend betrekking heeft op de verwerking die wordt uitgevoerd via deze Website en niet via andere websites die kunnen worden bezocht via links, waarvoor u de relevante informatie van de respectieve Gegevensverwerkers kunt raadplegen.

Gegevensbeheerder en contactgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is BEGA S.R.L., C.F./P.IVA 04039300241, met maatschappelijke zetel in 36053 Gambellara (VI), Strada Statale 11, Km 331, in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, e-mail info@maanta.it.

Functionaris voor gegevensbescherming en contactgegevens
De controller heeft geen DPO/DPO aangesteld, omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Categorieën van verwerkte gegevens en bronnen
De Gegevensverwerker kan voornamelijk algemene navigatiegegevens verwerken, evenals cookies waarvoor hij u verzoekt het specifieke Cookiebeleid te lezen dat in de voettekst is gekoppeld.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook persoonsgegevens verwerken die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of door het verzenden van berichten via e-mail, met inbegrip van gewone persoonsgegevens (identificatie, persoonsgegevens, belastinggegevens en dergelijke), bijzondere gegevens op grond van art. 9 GDPR of strafrechtelijke gegevens op grond van art. 10 GDPR, op uitzonderlijke basis voor zover dit noodzakelijk wordt gemaakt door het verzoek zelf.
De gegevens kunnen afkomstig zijn van geautomatiseerde of vrijwillige bronnen, maar ook van openbare bronnen. Ze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van het browsen van de gebruiker, wat informatie met zich mee kan brengen over eerder browsen op andere sites, waaronder in het bijzonder cookies en andere soortgelijke technologieën waarvoor we opnieuw verwijzen naar het specifieke cookiebeleid dat in de voettekst is gekoppeld. Gegevens kunnen ook vrijwillig worden verstrekt door de gebruiker of aanverwante partijen. Andere gegevens kunnen afkomstig zijn van openbare bronnen, zoals gegevens die worden verwerkt bij het doorzoeken van openbare registers en bij het doorzoeken van visa, certificaten, openbare registraties en dergelijke.
In elk geval worden de canons van strikte vertrouwelijkheid en beroepsgeheim nauwgezet nageleefd met betrekking tot gebruikersinformatie die onder wettelijke en deontologische verplichtingen valt.

Doel van de verwerking
De persoonlijke gegevens van Gebruikers van de Website, zoals hierboven beschreven, worden verwerkt op de manier en in de vorm zoals voorgeschreven door de GDPR, in het algemeen voor het uitvoeren van de functies van de Website, het raadplegen van de inhoud en het gebruik van de diensten.
De verwerking van persoonsgegevens heeft met name de volgende doeleinden:
1.    voor het bezoeken van de Site, het raadplegen van de daarop gepubliceerde informatie en het gebruik van de bijbehorende diensten;
2.    voor het beheer van browsinggegevens en om functionele of technische redenen die hetzelfde genot van de inhoud mogelijk maken, ook door middel van technische cookies, om redenen van verzameling van geaggregeerde statistische gegevens, ook door middel van analytische cookies, voor de levering van gepersonaliseerde inhoud of diensten, ook door middel van profileringscookies, indien verstrekt en met voorafgaande toestemming; in elk geval onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in het Cookiebeleid waarnaar wordt verwezen in de voettekst, die verwijst naar de Richtsnoeren van de Garantiefondsautoriteit van 10 juni 2021, gepubliceerd op 9 juli 2021;
3.    om te voldoen aan de verzoeken die de Gebruiker doet via de Website en de communicatiemiddelen (contactformulieren, formulieren voor het aanvragen van informatie en dergelijke) en voor alle daaropvolgende, gerelateerde, samenhangende, daaruit voortvloeiende en soortgelijke communicatie en verwerking voor een beter beheer van het verzoek;
4.    voor een eventuele inschrijving op de nieuwsbrief en de daaruit voortvloeiende toezending van diverse informatieve berichten over de sector waarin de controller actief is;
5.    voor wettelijke en andere verplichte doeleinden, zoals facturering of antiwitwasprofielen;
6.    voor andere doeleinden die ondergeschikt zijn aan of verband houden met of voortvloeien uit de hierboven vermelde doeleinden en die deel uitmaken van de activiteiten van de Website;
7.    voor de verwerking van het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven in het kader van een eerdere verkooprelatie (in welke zin dan ook bedoeld, van levering, bezorging en dergelijke) van goederen of diensten, ook gericht op het verzenden, zonder verdere toestemming, van berichten voor latere soortgelijke informatie, krachtens en binnen de grenzen van artikel 130, lid 4, van de Privacywet (Wetsdecreet 196/2003); de betrokken persoon kan in elk geval zijn weigering kenbaar maken en bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking, zowel in eerste instantie als daarna, eenvoudig en kosteloos, door de instructies te volgen die in elk van deze volgende berichten worden gegeven;
8.    voor de eventuele ontvangst van curricula vitae van kandidaten die bij de controller willen solliciteren.


Wettelijke basis voor verwerking
Voor alle persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de volgende rechtmatigheidsvoorwaarden (rechtsgrondslagen):
●    Art. 6 par. 1 letter a) GDPR = toestemming: voor het gebruik van profileringscookies volgens doel nr. 2 en voor andere verwerkingen die onderworpen zijn aan toestemming, met inbegrip van bijkomende doeleinden naast de hoofddoelen die niet onder de andere rechtsgrondslagen vallen, volgens doel nr. 6; voor nieuwsbriefabonnementen volgens doel nr. 4, indien bijkomend of aanvullend op andere verwerkingen;
●    art. 6 par. 1 letter b) GDPR = contractuele of precontractuele verplichting: voor hetzelfde bezoek aan de Site of voor toegang tot de diensten, ook van informatieve aard, gepubliceerd op de Site zelf en voor de verwerking van de gerelateerde browse-informatie, zoals per doel nr. 1; voor het beheer van de cookies zoals bedoeld in doel nr. 2 anders dan profileringscookies; voor de verwerking van de verzoeken van de betrokkene en de gerelateerde antwoorden zoals bedoeld in doel nr. 3; voor inschrijving op de nieuwsbrief wanneer dit het enige of voornaamste doel is van het verstrekken van persoonsgegevens, in het bijzonder het e-mailadres, zoals per doel nr. 4; voor andere verwerkingen die verband houden met, functioneel zijn voor en voortvloeien uit de zojuist aangegeven verwerkingen. 3; voor het abonneren op de nieuwsbrief wanneer dit het enige of voornaamste doel is van het verstrekken van persoonlijke gegevens, in het bijzonder het e-mailadres, conform doel nr. 4; voor andere verwerkingen die verband houden met, functioneel zijn voor en voortvloeien uit de zojuist genoemde, conform doel nr. 6; voor het beheer van Curricula Vitae en gerelateerde verzoeken, conform doel nr. 8;
●    art. 6 par. 1 letter c) GDPR = voldoen aan een wettelijke verplichting: voor de verwerking van alle gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de verwerking van fiscale gegevens in verband met factureringsprofielen of andere door de wet vereiste verwerkingen, zoals verwerkingen in verband met de strijd tegen het witwassen van geld, volgens doel nr. 5; voor andere verwerkingen die verband houden met, functioneel zijn voor en voortvloeien uit de zojuist genoemde, volgens doel nr. 6;
●    art. 6 lid 1 letter f) GDPR = gerechtvaardigd belang, voor alle verwerkingen die deel uitmaken van de diensten van de informatiemaatschappij, evenals voor informatiedoeleinden van de verantwoordelijke voor de verwerking. In dit verband beroept de Verwerkingsverantwoordelijke zich op gerechtvaardigd belang voor verdere communicatie die wordt verzonden naar het e-mailadres van de Betrokkene op grond van art. 130 lid 4 Privacy Code per doel nr. 7, onder voorbehoud van het daarin uiteengezette vrije recht van verzet van de Betrokkene.
Voor bijzondere gegevens in de zin van Art. 9 GDPR die vrijwillig door betrokkenen kunnen worden verstrekt via browsen en ook via contactformulieren en dergelijke, geeft de Gegevensverwerker de volgende aanvullende voorwaarden voor rechtmatigheid in de zin van Art. 9 GDPR:
●    Art. 9(2)(a) GDPR: toestemming, voor verwerking waarvoor deze uitdrukkelijk is gegeven
●    Art. 9(2)(e) GDPR: gegevens die duidelijk openbaar zijn gemaakt door de betrokkene, voor gegevens die onafhankelijk zijn medegedeeld of openbaar gemaakt door de betrokkene
●    Art. 9(2)(f) GDPR: vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of wanneer de rechtbanken hun bevoegdheid uitoefenen, voor de uitoefening van een recht door de verantwoordelijke voor de verwerking.
Voor de strafrechtelijke gegevens waarnaar wordt verwezen in artikel 10 GDPR, kan de verwerking uitzonderlijk plaatsvinden in het kader van en in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 2-octies van de Privacycode.

Gerechtvaardigd belang
De verwerking van persoonsgegevens is ook gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Gegevensverwerker onder Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, zoals de uitoefening van iemands informatierechten in de context van de informatiemaatschappij, de uitvoering van de op de Website aangegeven diensten of de mogelijke uitvoering van directmarketingactiviteiten onder overweging 47 van de GDPR.
De verantwoordelijke voor de verwerking beroept zich ook op het recht om gebruik te maken van de verwerking van het e-mailadres van de betrokkene dat is verstrekt in het kader van een verkoop van goederen en diensten, om verdere communicatie te verzenden die is gericht aan de betrokkene en die betrekking heeft op soortgelijke goederen of diensten overeenkomstig artikel 130, lid 4, van de Privacycode, altijd onder voorbehoud van het vrije recht van de betrokkene om bezwaar te maken, zoals beschreven in doel nr. 7.

Verplichte of facultatieve aard van het verstrekken van gegevens
De verstrekking van browsinggegevens door Gebruikers, voor de hierboven beschreven doeleinden, is afhankelijk van de mate van privacy die de Gebruiker heeft in- of uitgeschakeld via zijn browser, of heeft beheerd via de juiste Cookie Banner-commando's met betrekking tot cookiebeheer. Het uitschakelen van technische cookies kan de navigatie op de Website beïnvloeden.
Het verstrekken van bepaalde gegevens is in ieder geval noodzakelijk voor de structuur van de Website en voor het leveren van bepaalde diensten. In het bijzonder, bij wijze van voorbeeld:
●    voor het versturen van berichten via het contactformulier of voor het eventueel abonneren op de nieuwsbrief zijn in ieder geval de daarin minimaal vereiste gegevens verplicht, zoals eventueel de naam/achternaam en/of het e-mailadres en/of andere identificatiegegevens van de afzender en/of de USERNAME; in ieder geval wordt in het contactformulier aangegeven welke gegevens verplicht zijn (met een sterretje "*") en welke niet;
●    De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn in alle gevallen vereist voor registratie en toegang tot elk gereserveerd gedeelte van de Website.
Het verstrekken van alle andere gegevens is optioneel.

Gevolgen van niet-toekenning
Als de verplichte persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de controller de door de gebruiker gevraagde informatie niet toesturen of de door de gebruiker gevraagde verdere verwerking niet uitvoeren of, in sommige gevallen, de door de website aangeboden diensten niet leveren.
Het niet verstrekken van optionele gegevens heeft deze gevolgen niet, maar kan wel invloed hebben op de verwerking van het verzoek van de Gebruiker of de navigeerbaarheid van de Website.

Ontvangers van communicatie en gegevensoverdracht
De gegevens kunnen worden verstrekt aan bedrijven, professionals en andere adviseurs die actief zijn in verband met de doeleinden die in deze kennisgeving worden uiteengezet of aanverwante doeleinden, zowel binnen als buiten de EU (in het laatste geval zal dit uitsluitend gelden voor entiteiten waarvoor een adequaatheidsbesluit van kracht is of passende waarborgen gelden, waaronder modelcontractbepalingen, of waarvoor toestemming is verkregen of verdere vrijstellingen zijn voorzien krachtens artikel 49 GDPR, in overeenstemming met de dictaten van het Schrems II-arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020).
In elk geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan gegevensverwerkers en personen die gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken voor dezelfde doeleinden als de Website of voor doeleinden die verband houden met de diensten die door de Website worden aangeboden, evenals aan alle andere autonome gegevensverwerkers binnen de grenzen van de gerelateerde doeleinden.
Tot de ontvangers behoren in het bijzonder: de beheerders van de controller als personen die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken, zijn gegevensverwerkers en aanverwante personen die gemachtigd zijn om gegevens te verwerken voor aanverwante doeleinden, bijvoorbeeld van bestuurlijke of fiscale aard, Google Ireland voor Google Analytics, Google Ireland Ltd voor Google Ads, ....... voor het beheer van deze Website en de daaraan verbonden diensten, .......
Er vindt geen algemene communicatie van gegevens voor andere doeleinden en geen verspreiding van persoonlijke gegevens plaats.
Browsergegevens en dergelijke (waarvoor verwijzen we naar het bovenstaande), evenals profileringscookies van derden (waarvoor verwijzen we naar het cookiebeleid dat in de voettekst is gekoppeld), zullen worden doorgegeven aan de respectieve derde partijen, voor zover zij deze niet al rechtstreeks verwerken als autonome verantwoordelijken voor de verwerking, binnen de grenzen van de gegeven toestemming.

Conserveringsperiode
De gegevens die vrijwillig door de Betrokkene zijn verstrekt, worden bewaard totdat de door de Betrokkene gegeven toestemming wordt ingetrokken of totdat de Betrokkene handelingen kan verrichten met zijn of haar browser, waaronder het verwijderen van cookies.
Browsergegevens en technische cookies worden opgeslagen gedurende de technische tijd die nodig is om de functies uit te voeren waarvoor ze zijn verzameld.
Raadpleeg voor de bewaartermijnen van cookies in het algemeen de desbetreffende mededeling die toegankelijk is via de Cookie Banner.
Voor alle andere persoonsgegevens is de bewaartermijn beperkt tot de periode van verjaring van de relevante rechten of het einde van de relevante wettelijke of contractuele verplichtingen, inclusief die met betrekking tot facturering en dergelijke.

Rechten van de betrokkene
De Betrokkene heeft recht op toegang, rectificatie, wissing (vergeten), beperking, ontvangst van kennisgeving in geval van rectificatie, wissing of beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen voor hem heeft of hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de GDPR.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in de vormen en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 12 GDPR, door een schriftelijke mededeling te sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke per e-mail naar het hierboven vermelde e-mailadres.
De Gegevensverwerker geeft zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek een passend antwoord, onverminderd gevallen van verlenging of gerechtvaardigde weigering op grond van artikel 12 GDPR.

Recht om gegeven toestemming in te trekken
Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, kan de Betrokkene deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de hierboven genoemde Gegevensverwerker, of door gebruik te maken van de juiste controlemechanismen op de Website, in het bijzonder voor het beheer van profileringscookies, en in ieder geval door uitdrukkelijk contact op te nemen met het hoofdkantoor van de Gegevensverwerker.

Recht om een klacht in te dienen
De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 e.v. van de GDPR bij een toezichthoudende autoriteit, die voor de Italiaanse staat wordt geïdentificeerd in de Garante per la protezione dei dati personali.
De formulieren, methoden en termijnen voor het indienen van klachten worden bepaald en geregeld door de geldende nationale wetgeving, voor Italië door een specifieke verordening van de Garante.
De klacht doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel; voor schadevorderingen wordt de zaak in Italië bij de bevoegde rechtbank aanhangig gemaakt.

Profilering
Persoonsgegevens die worden verstrekt via navigatie op deze website kunnen worden onderworpen aan profilering door derde aanbieders door middel van profileringscookies van derde aanbieders, mits de Gebruiker hiervoor toestemming geeft door middel van de juiste Cookie Banner-commando's.
Lees voor meer informatie het Cookiebeleid in de voettekst.

Product toegevoegd aan verlanglijst